Vladina Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenta

U sklopu paketa mjera Vlade RH za ublažavanje rasta cijena energenata Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_31_373.html