Tarifne stavke za distribuciju plina

Tarifne stavke za distribuciju plina utvrđene su Metodologijom iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina koju donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija i sastavni su dio opskrbne cijene plina, a dužan ih je primjenjivati Operator distribucijskog sustava (Energo d.o.o.).

 

Arhiva: