Sustav javne rasvjete

Osnovne informacije o sustavu javne rasvjete

Mrežu javne rasvjete čine: razvodni ormari javne rasvjete s mjernim i upravljačkim uređajima, vodovi javne rasvjete koji mogu biti podzemni i nadzemni i rasvjetna mjesta koja se sastoje od stupa, nosača ili konzole sa svjetiljkom. Mreža javne rasvjete vezana je na distribucijsku mrežu HEP-a.

Upravljanje javnom rasvjetom (uključivanje i isključivanje) obavlja se iz dispečerskog centra HEP-a korištenjem sustava za mrežno tonsko upravljanje (MTU). Slanjem ton frekventnog signala na sve MTU prijemnike u trafostanicama ili razvodnim ormarima, istovremeno se pali ili gasi kompletna rasvjeta na području cijelog grada.

Grad Rijeka vlasnik je sustava javne rasvjete koji objedinjuje 15 862 rasvjetnih tijela, 344 km napojnih vodova i 319 napojnih točaka. Trenutno instalirana snaga javne rasvjete u gradu Rijeci iznosi 2,33 MW.

Točan broj rasvjetnih mjesta kao i instaliranih rasvjetnih tijela u vlasništvu Grada Rijeke u 2021. godini prikazan je u tablici.

 

 Broj rasvjetnih mjestaBroj instaliranih rasvjetnih tijela
Grad Rijeka vlasnik samo svjetiljke3 9744 048
Grad Rijeka vlasnik i nosača i svjetiljke10 84811 814
UKUPNO14 82215 862
Tablica: Rasvjetna mjesta u vlasništvu Grada Rijeke u 2021. godini