Kupac toplinske energije

U skladu sa Zakonom o tržištu toplinske energije (NN 80/13, NN 14/14), vlasnici stambenih i poslovnih prostora, odnosno krajnji kupci toplinske energije spojeni na zajedničko mjerilo toplinske energije, imaju obvezu odabrati kupca toplinske energije i s istim sklopiti Ugovor o potrošnji toplinske energije.

Popis registriranih kupaca toplinske energije javno je objavljen na internetskim stranicama Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA-e).

Djelatnost kupca obavlja pravna ili fizička osoba koja u ime i za račun vlasnika i/ili suvlasnika zgrade/građevine koja se sastoji od više samostalnih uporabnih cjelina kupuje energent za proizvodnju toplinske energije u samostalnom toplinskom sustavu, odnosno kupuje toplinsku energiju od opskrbljivača toplinske energije u zatvorenom ili centralnom toplinskom sustavu. Obavljanje ove djelatnosti na tržištu toplinske energije provodi se i organizira u skladu s potrebama krajnjih kupaca u Republici Hrvatskoj za postizanjem sigurne, pouzdane i kvalitetne isporuke toplinske energije u odnosu na:

  • pristup toplinskom sustavu,
  • primjenu slobodno ugovorene cijene,
  • dostupnost informacija,
  • kvalitetu usluge,
  • zaštitu okoliša,
  • zaštitu zdravlja, života i imovine građana,
  • mjere za zaštitu krajnjih kupaca toplinske energije,
  • ostale slučajeve utvrđene odredbama Zakona o tržištu toplinske energije

Ovlašteni predstavnik suvlasnika podnosi odluku o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije s kupcem pravnoj ili fizičkoj osobi, za obavljanje djelatnosti kupca, isključivo temeljem odluke većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika.

Ako se ne može postići odluka, takvu odluku donosi sud, na zahtjev bilo kojeg od suvlasnika u izvanparničnom postupku, ako nema spora tko su suvlasnici ili o veličini njihovih suvlasničkih dijelova sukladno zakonu kojim se uređuje vlasništvo.

Na temelju odluke suda, ovlašteni predstavnik suvlasnika sklopit će ugovor o potrošnji toplinske energije s pravnom ili fizičkom osobom, koji se smatra sklopljenim sa svim krajnjim kupcima unutar zgrade/građevine. Predmetna odluka donosi se za razdoblje ne kraće od jedne godine, uz mogućnost produljenja trajanja odluke.

Ako pravna ili fizička osoba obavlja djelatnost kupca za više samostalnih toplinskih sustava, energetsku djelatnost ili neku drugu djelatnosti sukladno nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, obvezna je voditi odvojeno analitičko knjigovodstvo, u skladu s posebnim propisom, za svaku zgradu/građevinu.

Naknadu za uslugu Kupca toplinske energije Energo zaračunava sukladno sljedećem cjeniku.

 

Vlada Republike Hrvatske je u kolovozu 2014. godine donijela Uredbu o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije (”Narodne novine”, broj 102/2014) kojom se u Zakonu o tržištu toplinske energije (”Narodne novine”, br. 80/2013 i 14/2014) u članku 53. iza stavka 5. dodao novi stavak 6. koji glasi:(6) Do sklapanja ugovora o potrošnji toplinske energije od strane ovlaštenog predstavnika suvlasnika i gospodarskog subjekta koji je registriran za obavljanje djelatnosti kupca, za kupca toplinske energije određuje se dosadašnji opskrbljivač toplinskom energijom koji opskrbljuje krajnje kupce toplinskom energijom.”.

Drugim riječima, do stupanja Uredbe na snagu Zakon nije regulirao situaciju u kojoj ovlašteni predstavnik suvlasnika u potpunosti odbija odabrati bilo kojeg kupca toplinske energije i s njim (u ime stambene zgrade) sklopiti ugovor o potrošnji toplinske energije.

Vlada Republike Hrvatske je, da bi omogućila nastavak isporuke toplinske energije stambenim zgradama u Republici Hrvatskoj, Uredbom propisala da se onim zgradama, koje nisu sklopile ugovor o potrošnji toplinske energije, do sklapanja ugovora o potrošnji toplinske energije za kupca toplinske energije određuje dosadašnji opskrbljivač toplinskom energijom koji opskrbljuje krajnje kupce toplinskom energijom.

(Dnevni red 179. sjednice Vlade Republike Hrvatske)