Podnošenje prigovora

Sukladno odredbi članka 10. stavak 3.  Zakona o zaštiti potrošača (NN RH br. 41/14 i 110/15) obavještavamo korisnike da pisani prigovor u odnosu na pruženu uslugu mogu dostaviti

  • poštom na adresu: ENERGO d.o.o. Rijeka, Dolac 14,
  • telefaksom na broj: 051 / 353 007
  • ili na adresu e-pošte: info@energo.hr

Na uredno dostavljeni i potpisani prigovor sa povratnom adresom, Energo d.o.o. se obvezuje dostaviti odgovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

Odgovor će biti dostavljen poštom na adresu iz prigovora ili na adresu e-pošte s koje je zaprimljen prigovor.