Postupak priključenja na plinsku mrežu

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ENERGETSKIH UVJETA ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV/POVEĆANJE KAPACITETA

Korisnik/Vlasnik podnosi zahtjev u pisanom obliku na predviđenom obrascu.

Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta za priključenje na plinski distribucijski sustav može se predati:

 • osobno, u tvrtki Energo d.o.o. (Ured direktora, radno vrijeme 07:00-15:00)
 • e-mailom: info@energo.hr
 • telefaksom: 051/353-007

Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta za priključenje na plinski distribucijski sustav/ povećanje kapaciteta

 

ENERGETSKI UVJETI

Energo šalje pisani odgovor Korisniku/Vlasniku o mogućnostima i uvjetima priključenja; ukoliko priključenje nije moguće, podaci se zadržavaju u bazi za buduće proširenje plinske mreže.

 

PREDUGOVOR O PRIKLJUČENJU NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

Korisnik/Vlasnik potpisuje predugovor u Energu i plaća naknadu za priključenje prema ponuđenom načinu otplate.

Novi korisnici čiji se objekt priključuje na plinsku mrežu trebaju, prilikom potpisivanja predugovora, priložiti dodatnu dokumentaciju:

 • Preslika osobne iskaznice,
 • Dokaz o pravu vlasništva – presliku vlasničkog lista, ne stariju od šest mjeseci ili drugu dokumentaciju kojom se dokazuje vlasništvo,
 • Preslika građevinske dozvole objekta ili ukoliko je starija zgrada, uvjerenje Ureda za katastar da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, (mjesto traženja je Ured za katastar, Riva 10, soba 140/I kat, pisarnica tel.: 354-111)

Osobe koje nisu vlasnici građevine, a korisnici su iste, trebaju priložiti osim navedenih dokumenata i:

 • Dokaz o pravu korištenja građevine,
 • Pisani ugovor kojim je vlasnik građevine prenio na korisnika pravo na podnošenje zahtjeva za priključenje građevine na plinsku mrežu,

Pravne osobe dužne su priložiti:

 • Rješenje o upisu u registar kod nadležnog tijela odnosno izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog registra.

Napomena:

 • Ukoliko prilikom potpisivanja predugovora niste u mogućnosti priložiti svu potrebnu dokumentaciju, istu možete predati u Energo i naknadno u što skorijem roku, ali svakako prije potpisivanja Ugovora o opskrbi plinom jer u protivnom se isti Ugovor neće moći sklopiti.
 • Za višestambene objekte dovoljna je za sve stanove jedna Preslika građevinske dozvole ili uvjerenje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.

 

IZRADA PROJEKTA PLINSKE INSTALACIJE

Projekt izrađuje projektant kojeg odabire Korisnik/Vlasnik s Energove liste ovlaštenih projektanata.

 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ENERGETSKE SUGLASNOSTI I ENERGETSKA SUGLASNOST

Projektant ili Korisnik/Vlasnik dostavlja Projekt uz ispunjeni obrazac Zahtjeva za izdavanje energetske suglasnosti; ukoliko Projekt zadovoljava uvjete, Energo izdaje energetsku suglasnost – u protivnom se šalje na dopunu.

 

PRIJAVA RADOVA

Ovlašteni plinoinstalater, odabran od strane Korisnika/Vlasnika s Energove liste, podnosi Energu prijavu radova u pisanom obliku.

 

ZAPISNIK O ISPITIVANJU UNUTARNJE INSTALACIJE

Kontrolor Energa izvodi pregled instalacije i izvedenosti sukladno Projektu te zajedno s plinoinstalaterom potpisuje Zapisnik.

 

UGOVOR O PRIKLJUČENJU NA PLINSKI DISTRIBUTIVNI SUSTAV

Potpisuje ga Korisnik/Vlasnik u Energu.

 

IZRADA PRIKLJUČKA

Energo izvodi radove na javno-prometnoj površini i priključuje korisnika.

 

UGOVOR O OPSKRBI PLINOM

Potpisuje ga Korisnik/Vlasnik u Energu.

 

ZAPISNIK O MONTAŽI PLINOMJERA

Nakon ugradnje plinomjera, kontrolor Energa i Korisnik/Vlasnik potpisuju Zapisnik.

 

ZAPISNIK O PUŠTANJU TROŠILA U POGON

Ovlašteni plinoserviser ispunjava Zapisnik na predviđenom obrascu i dostavlja ga Energu.

 

TROŠKOVI PRIKLJUČKA

Nakon što stranka izrazi želju za spajanje na plinski distribucijski sustav i ispuni Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta za priključenje na plinski distribucijski sustav izrađuje mu se troškovnik za priključenje.

Svaki troškovnik se sastoji od tri stavke i to:

1. Naknade za priključenje u dijelu troška pripremno-završnih radova

2. Naknade za priključenje u dijelu troška građenja

3. Naknade za priključenje u dijelu troška redovnog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu

Stavke 1. i 3. izračunavaju se isključivo po priključnom kapacitetu priključka, odnosno po maksimalnom protoku predviđenog plinomjera za ugradnju i one su unaprijed određene.

Stavka 2. je individualna za svakog korisnika te se u njoj obračunavaju svi građevinski i strojarski radovi, ugrađeni materijal i mjerno-regulacijska oprema.

U nastavku dan je primjer troškovnika koji možete pogledati ovdje..

Troškovnik je ogledni primjer za priključenje na plinski distribucijski sustav jednog korisnika u objektu koji već ima izveden plinski priključak, odnosno spojen je na plinsku mrežu (jedan ili više stanara troši plin).

Treba napomenuti da se troškovnici odnose na izvedbu priključka i to od uličnog plinovoda do granice parcele. Unutarnja instalacija, plinska trošila, dimnjaci i dimovodne cijevi obveza su korisnika.

Za detaljnije informacije o priključenju Vašeg objekta na plin obratite se Energu na besplatni info telefon 0800 353 040.