Kako isključiti zgradu/građevinu iz toplinskog sustava?

Isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava je propisano člankom 45. stavcima 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. Zakona o tržištu toplinske energije (”Narodne novine”, broj 80/13, 14/14, 102/14 i 95/15).


Isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava moguće je uz podnošenje zahtjeva ovlaštenog predstavnika suvlasnika, na temelju prethodno postignute suglasnosti devedeset posto glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima, na zajedničkom mjerilu toplinske energije, za izdvajanje svih samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine te uz prethodnu suglasnost distributera i opskrbljivača toplinskom energijom.
Ukoliko se odluka o isključenju zgrade/građevine donosi sukladno članku 45. stavku 2. Zakona, vlasnici samostalnih uporabnih cjelina zgrade/građevine koji su suglasni s isključenjem zgrade/građevine iz toplinskog sustava, dužni su osigurati novi sustav grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode te financirati njegovu nabavu i ugradnju, uključujući sve potrebne radove, u samostalne uporabne cjeline vlasnika koji nisu suglasni s odlukom o isključenju zgrade/građevine iz toplinskog sustava. Vlasnici samostalnih uporabnih cjelina zgrade/građevine koji nisu suglasni s odlukom o isključenju zgrade/građevine dužni su omogućiti izvođenje svih potrebnih radova u zajedničkim prostorima i u vlastitoj samostalnoj uporabnoj cjelini za isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava i svih radova potrebnih za rješavanje problema grijanja i /ili pripreme potrošne tople vode za potrebe svih suvlasnika samostalnih uporabnih cjelina zgrade/građevine.
Prije donošenja odluke iz članka 45. stavka 2. Zakona, za zgrade/građevine s ploštinom korisne površine većom od 1000 m2 potrebno je izraditi studiju isplativosti isključenja zgrade/građevine iz toplinskog sustava te ugradnje novog sustava grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode od strane osobe ovlaštene za energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom ili osobe ovlaštene za energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina ili projektanta (ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer), a koja mora uzeti u obzir povrat uložene investicije kroz energetske uštede. Uz studiju isplativosti, za zgrade/građevine s ploštinom korisne površine većom od 1000 m2 potrebno je izraditi elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom sukladno posebnom propisu. Prilikom ishođenja suglasnosti distributera i opskrbljivača toplinskom energijom za isključenje zgrade/građevine u skladu s člankom 45., stavkom 2. Zakona, ovlašteni predstavnik suvlasnika dužan je uz zahtjev za davanje suglasnosti priložiti studiju isplativosti.

U slučaju nastanka imovinske štete prilikom izvođenja radova za isključenje zgrade iz toplinskog sustava i ugradnje novog sustava za grijanje i/ili pripremu potrošne tople vode iz članka 45., stavka 4. Zakona koju pretrpi vlasnik samostalne uporabne cjeline koji nije suglasan s odlukom o isključenju zgrade/građevine iz toplinskog sustava te koji štetu nije bio dužan trpiti, odgovaraju solidarno suvlasnici koji su bili suglasni s donošenjem odluke o isključenju zgrade/građevine iz toplinskog sustava.