Čije su vlasništvo instalacije grijanja u zgradi, a čije radijatori u stanovima stanara zgrade?

Instalacije centralnog grijanja u zgradi, uključujući toplinsku podstanicu, zajedničko su vlasništvo svih sustanara, sve do ventila na radijatoru u stanu. Za sve zahvate na instalacijama, troškovi se podmiruju iz zajedničke pričuve zgrade. Radijatori u stanovima vlasništvo su vlasnika stanova te svaki zahvat na radijatoru stanar plaća sam.