Pitanja i odgovori

1. Kako postupiti u slučaju pojave mirisa plina u stanu i/ili u zgradi?

 • Nemojte paničariti
 • Ne koristite otvoreni plamen
 • Ne pušite
 • Širom otvorite prozore i vrata (nemojte koristiti dizala, električne sklopke, utičnice, telefone, mobitele i druge govorne aparate u stanu/zgradi)
 • Zatvorite zapor ispred plinomjera
 • Upozorite ostale stanare zgrade kucanjem, bez upotrebe telefona i električnog zvonca
 • Napustite ugroženi prostor
 • Obavijestite dežurnu službu Energo d.o.o. (telefon: 051/343-122 ili 091/353-0016), ali tek nakon što ste napustili stan/zgradu
 • Osigurajte dežurstvo ispred zgrade do dolaska dežurne službe

2. Kako postupiti u slučaju izlaza plina u blizini nekog plinskog aparata?

 • Zatvorite zapor ispred tog plinskog aparata
 • Nemojte prilaziti otvorenim plamenom ili cigaretom, nemojte paliti ili gasiti električnu rasvjetu
 • Dobro prozračite ugroženi prosto.
 • Ako se plin i dalje osjeća, znači da plin pušta prije tog zapora te je potrebno zatvoriti zapor ispred plinomjera; također je potrebno odmah obavijestiti dežurnu službu (telefon: 051/343-122 i 091/353 0016) i pričekati njihov dolazak
 • Ako se nakon zatvaranja zapora ispred plinskog aparata miris plina više ne osjeti, znači da plin izlazi iz tehnički neispravnog aparata, odnosno instalacije mjerenog plina; odmah pozovite ovlaštenog plinoservisera da prekontrolira taj aparat ili instalaciju

3. Što je plinska instalacija?

Plinska instalacija je instalacija od glavnog zapora koji se nalazi u redukcijskom ormariću (koji služi za prekid opskrbe plinom) do ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih aparata, uređaja te otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvoda dimnih plinova.

4. Tko je odgovoran za održavanje mjerenog dijela plinske instalacije?

Prema Zakonu o vlasništvu (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Zakonu o zaštiti od požara (NN br. 92/10) te Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom (NN br. 158/13) odgovornost održavanja plinske instalacije isključivo je na vlasniku odnosno korisniku.

5. Tko je odgovoran za održavanje zajedničkog (nemjerenog) dijela plinske instalacije u stambenim zgradama?

Odgovornost za održavanje zajedničkog dijela instalacije je na korisnicima, odnosno upravitelju stambene zgrade koji upravlja održavanjem plinske instalacije iz sredstava zajedničke pričuve.

6. Tko može izvoditi radove na održavanju plinske instalacije?

Ovlaštene osobe koje smiju izvoditi radove na plinskoj instalaciji su registrirani, ovlašteni i stručno osposobljeni plinoinstalateri, ovlašteni serviseri, ispitivači Energa i ovlašteni dimnjačari. Ispitivanje na ispravnost i nepropusnost izvodi plinoinstalater uz ispitivača Energa (ovlaštenog distributera), pregled i servisiranje plinskih aparata izvode ovlašteni serviseri dok kontrolu i čišćenje dimnjaka i dovoda zraka za izgaranje izvode ovlašteni dimnjačari. Ispitivanje plinskih instalacija u zakonskom roku mogu vršiti ovlašteni ispitivači plinskih instalacije (Ovlaštenje HSUP-a).

7. Tko obavlja ispitivanje unutarnjih plinskih instalacija?

Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija obavlja ovlašteni plinoinstalater. Korisnik je dužan omogućiti nesmetano ispitivanje plinske instalacije u cilju dobivanja ispitnog izvještaja. Za potrebe izrade ispitnog izvještaja korisnik treba prikupiti dokaze o održavanju u ispravnom stanju plinskih aparata i uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova odnosno nalaze pri kontroli njihove ispravnosti od strane servisera i/ili dimnjačara.

Visina troškova ispitivanja utvrđena je važećim cjenikom (samo za Energo).

8. Zašto je potrebno ispitivati unutarnje plinske instalacije?

Plinska instalacija zbog vlasničkih odnosa unutar objekta nije pod izravnim nadzorom distributera plina, osim plinomjera i regulatora o čijem se održavanju, baždarenju i zamjeni brine distributer. Zbog toga ispravnost funkcioniranja unutarnje plinske instalacije ovisi isključivo o savjesnosti vlasnika, posebno nakon duže uporabe. Radi omogućavanja sigurnog rada plinske instalacije i učinkovitog rada plinskih uređaja, vlasnik je u obvezi u propisanom roku od ovlaštenih osoba zatražiti kontrolu ispravnosti vodova, zapornih organa i trošila, pritom usko surađujući s distributerom.

9. Koji su rokovi za ispitivanje postojeće unutarnje instalacije?

Rokovi za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija su sljedeći:

 • Za obiteljske i stambene zgrade – 10 godina
 • Za radne prostore obrta i male privrede – 5 godina
 • Za bolnice, vrtiće, škole i kazališta – 5 godina
 • Za sve objekte koji imaju kotlovnice veće od 350 kW – 1 godina

10. Tko je moj područni dimnjačar?

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova:

 • Grad Rijeka: Dimnjačar d.o.o., Vodovodna 37, Rijeka, 213-604
 • Općina Viškovo: MLD Usluge d.o.o., Pavla Kvakana 35/A, Đelekovec, 098/942-8867
 • Grad Bakar, Grad Kraljevica, Općina Kostrena, Općina Čavle: D.I.M.Š.O. d.o.o., Mavrinci 24/5, Čavle, 250-366, 091/125-0366

11. Koliko često se moraju kontrolirati dimnjaci?

Dimnjaci se čiste najmanje jedanput godišnje, što ovisi o tipu dimnjaka i vrsti plinskih aparata i uređaja. Za detaljnije informacije potrebno je kontaktirati ovlaštenog područnog dimnjačara koji je dužan vršiti te kontrole.

12. Kako čitati račune

Primjer računa za plin

Primjer računa za toplinsku energiju

13. Što učiniti u slučaju puknuća cijevi u zgradi koja je u sustavu toplinske energije?

U slučaju puknuća cijevi potrebno je obratiti se ovlaštenom serviseru s kojim je zgrada sklopila ugovor. Ukoliko ne znate tko je vaš ovlašteni serviser, obratite se svome ovlaštenom predstavniku suvlasnika zgrade – on je u ime svih suvlasnika potpisao ugovor sa serviserom te bi morao imati njegov kontakt.

14. Nisam zadovoljan temperaturom u svome stanu, tj. čini mi se da jedan od radijatora u stanu ne radi. Kome se mogu obratiti?

U ovakvoj situaciji potrebno se obratiti ovlaštenom predstavniku suvlasnika zgrade, a zatim i ovlaštenom serviseru koji će utvrditi u čemu je problem.

15. Čije su vlasništvo instalacije grijanja u zgradi, a čije radijatori u stanovima stanara zgrade?

Instalacije centralnog grijanja u zgradi, uključujući toplinsku podstanicu, zajedničko su vlasništvo svih sustanara, sve do ventila na radijatoru u stanu. Za sve zahvate na instalacijama, troškovi se podmiruju iz zajedničke pričuve zgrade. Radijatori u stanovima vlasništvo su vlasnika stanova te svaki zahvat na radijatoru stanar plaća sam.

16. Tko smije mijenjati radijatore u stanu?

Radove na zamjeni radijatora smiju obavljati serviseri centralnog grijanja koji sa zgradom imaju potpisani ugovor, no istu djelatnost mogu obavljati i druge tvrtke.

17. Tko je odgovoran za održavanje toplinskih podstanica?

Ugovor o održavanju toplinskih podstanica sklapa zgrada s tvrtkom koja je na tržištu ovlaštena za obavljanje takve djelatnosti.

18. Koja je razlika između kalorimetra i razdjelnika?

Kalorimetar je uređaj koji je jedino ovlašteno mjerilo toplinske energije u prometu roba i usluga te mjeri u mjernim jedinicama kWh, tj. MWh. Ugrađuje se  u novim zgradama koje imaju centralni sustav grijanja razveden na horizontalnoj osnovi s vlastitim dovodom topline i jednim mjernim mjestom za svaku samostalnu uporabnu cjelinu. Stambene zgrade starije godine izgradnje imaju sustav u kojem kroz jedan stan prolazi nekoliko vertikalnih cijevi na koje su spojeni radijatori pa ne postoji jedno mjerno mjesto u stanu. Zato je i nemoguće ugraditi kalorimetar u stan s vertikalnim sustavom bez opsežnog građevinskog zahvata koje uključuje kompletnu rekonstrukciju cijevi u zidovima i ugradnju kalorimetra ispred stana. U takve se sustave može ugraditi razdjelnike (eng. heat-cost allocators), koji su također mjerni uređaji, ali oni mjere isijavanje ogrjevnog tijela te služe za određivanje udjela u ukupnoj potrošnji svake samostalne uporabne cjeline.

19. Zašto razdjelnik ne mjeri u kWh?

Razdjelnici topline mjere razliku temperature s kojom orgjevno tijelo grije prostor i temperature s kojom prostor grije ogrjevno tijelo (Δt), u jedinici impuls. U stambenim zgradama u kojima je sustav centralnog grijanja proveden kroz vertikale koje prolaze kroz stanove, nemoguće je mjeriti potrošnju pojedinog stana na jednom mjestu bez rekonstrukcije sustava grijanja i ugradnje individualnih mjerila toplinske energije. Zato se koriste razdjelnici na svakom radijatoru, kako bi se bilježio udio potrošnje radijatora u ukupnoj potrošnji zgrade. Udjeli se iskazuju u impulsima – udio impulsa stana u ukupnim impulsima u zgradi jednak je i udjelu u potrošenoj toplinskoj energiji tog stana u ukupno potrošenoj energiji zgrade zajedno sa određenim dijelom udjela svakog stana prema površini.

20. Emitira li razdjelnik zračenje i može li biti štetan za ljudsko zdravlje?

Razdjelnik je potpuno siguran uređaj. Mobilni telefoni emitiraju 3.000-5.000 mW, bežični internet emitira 20-50 mW, a razdjelnik emitira 0,01 mW zračenja što je vrlo mala vrijednost. Pojedini proizvođači rade razdjelnike koji samo 4 puta u 24 sata emitiraju tako malo zračenje, ostalo vrijeme su u spavanju. Sama emisija traje nekoliko desetinki sekundi, koliko je razdjelniku potrebno da izmjerenu vrijednost pošalje sakupljaču signala.

21. Jesu li uštede moguće za sve stanove?

U praksi su zabilježene uštede na razini zgrade u svim zgradama u Hrvatskoj i Europi, i to u prosjeku od 10% do 30%. Pod pojmom „ušteda“ podrazumijeva se smanjenje ukupne potrošnje toplinske energije na glavnom mjerilu toplinske energije ugrađenom u podstanici zgrade u sezoni nakon ugradnje razdjelnika i termostatskih setova, u odnosu na sezonu prije ugradnje, svedeno na jednake temperaturne uvjete. Pri tome je važno napomenuti da, iako je ušteda postignuta na nivou zgrade, ne znači da su svi stanari u zgradi uštedjeli. Individualni rezultati ovise o nekoliko faktora: regulaciji dotoka topline s termostatskim setom (ako stanari ne smanje temperaturu, uštede neće biti), položaju stana u zgradi (stanovi na rubu zgrade ili stanovi iznad prolaza trošit će više energije da bi se zagrijali na komfornu temperaturu), stanju stolarije u stanu, izolaciji i slično. Razdjelnici ne garantiraju uštedu jer ona ovisi prvenstveno o ponašanju stanara i karakteristikama stana. Ono što razdjelnici garantiraju jest da individualna potrošnja kod korisnika u konačnici utječe na ukupni račun za grijanje.

22. Koji su uvjeti za ugradnju razdjelnika u zgradu ili stambeni blok?

Uvjeti za ugradnju razdjelnika u zgradu ili stambeni blok propisani zakonskom regulativom su da stanari s barem 80 % površinskog udjela u zgradi odluče ugraditi razdjelnike. Ukoliko potencijalni korisnik računa na subvencioniranje ugradnje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, također je propisano da 80 % površine zgrade mora biti uključeno u ugradnju. Ovdje bismo preporučili svim zgradama koje se odluče na ugradnju da to bude u 100% stanova sukladno zakonskoj regulativi koja je na snazi.

23. Je li i kada je potrebno izvršiti balansiranje sustava?

Balansiranje sustava služi za održavanje konstantnog tlaka u vertikalnim vodovima te iako nije obavezno, svakako je preporučljivo, pogotovo u neboderima s većim brojem katova.

24. Kako se obračunava potrošnja stanarima koji nisu ugradili razdjelnike u svoje stanove?

Pravilnikom o načinu raspodjele potrošnje toplinske energije i Izmjenama i dopunama Pravilnika definiran je korektivni faktor koji iznosi 2 ili više (ukoliko tako odluče suvlasnici). Prema njemu stanovi na zajedničkom mjerilu toplinske energije, koji prilikom ugradnje sustava razdjelnika topline nisu ugradili razdjelnike topline, u konačnici sudjeluju sa 2 ili više puta većom površinom stana u raspodjeli isporučene toplinske energije (ukoliko tako odluče suvlasnici).

25. Kako se grijati, a uštedjeti?

 • Najveći gubitak topline nastaje nekontroliranim provjetravanjem prostorija. Prije provjetravanja obavezno postaviti termostatski ventil na 0, sačekati da se radijator ohladi. Otvoriti prozore, efikasno trajanje vremena provjetravanja je oko 5 minuta. Zatvoriti prozore, sačekati da se zrak u prostoriji izmješa, otvoriti termostatski ventil na željeni položaj.
 • Prostorije u kojima tijekom dana ne boravite, držite zatvorene (spavaće sobe). U tim prostorima termostatske glave postavite u položaj 0 ili 1 prema željenoj temperaturi. Sa zagrijavanjem prostorije počnite cca. pola stata prije korištenja. Ako vam nije potrebna viša temperatura, prostor ne treba niti zagrijavati već ga ugrijte otvaranjem vrata prostorija koje ste tokom dana zagrijavali.
 • Kada vanjske temperature padnu ispod -5 oC i više stupnjeva onda termostatski ventil ne zatvoriti na 0, već ga postaviti u položaj *!
 • Kod izlazaka iz stana (odlaska na posao) poželjno je temperaturu prostorije održavati na nekoj minimalnoj razini da se ne stvori velika temperaturna razlika za vrijeme izbivanja iz stana. Preporučujemo da se termostatska glava ostavlja u položaju 1 kako bi se temperatura prostora održala oko 12 OC. U početku obavezno obaviti kontrole potrošnje impulsa očitavanjem na zaslonu razdjelnika topline. Očitajte razdjelnik prije napuštanja stana i očitajte ga po povratku. Na taj način ćete točno ustanoviti koliko vam radijator troši. Nakon analize podataka o potrošnji po radijatoru samostalno odaberite podešavanje položaja termostatske glave. U svakom slučaju, potpuno samostalno možete sebi definirati kako ćete podešavati položaje termostatskih glava i time regulirati temperaturu prostora.
 • Ne prekrivajte radijatore, naročito ne razdjelnike topline. Ukoliko imate duge zavjese i radijator vam je prekriven, razmaknite ih. Radijatori zaklonjeni krevetima, ormarima i foteljama ne zagrijavaju stan na efikasan način, a rade veliki trošak jer sva temperatura odlazi pod plafon. Ukoliko razdjelnik prekrijete krpom (naročito vlažnom) imati ćete automatski povećano brojanje impulsa.

26. Što točno rade tvrtke „razdjeljivači“, a što Energo d.o.o.? Koje su obveze suvlasnika, ovlaštenog predstavnika suvlasnika, tvrtki koje očitavaju uređaje i raspodjeljuju ukupno isporučenu toplinsku energiju za zagrijavanje prostora?

Posao koji obavljaju tvrtke koje rade raspodjelu ukupno isporučene toplinske energije za zagrijavanje prostora definiran je Ugovorom koji je potpisan između stambene zgrade (u ime svih suvlasnika potpisuje ga ovlašteni predstavnik suvlasnika) i navedene tvrtke. Posao tih tvrtki jest očitanje impulsa svih ugrađenih razdjelnika unutar stambene zgrade i raspodjela ukupno isporučene toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije. Očitavanje mjerila toplinske energije i obračun ukupno isporučene toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije obavlja Energo d.o.o.. Energo šalje tvrtkama koje rade raspodjelu ukupnu potrošnju sa zajedničkih mjerila toplinske energije onih zgrada koje su u sustavu raspodjele svake od takvih tvrtki. Nakon što tvrtke odrade posao raspodjele ukupno isporučene toplinske energije i odrede potrošnju u kWh svake samostalne uporabne cjeline, dostavljaju nam te podatke u unaprijed dogovorenom elektroničkom formatu. Energo d.o.o. prosljeđuje tu datoteku u tvrtku RiStan, gdje se vrši obračun isporučene toplinske energije i odakle se šalju računi za objedinjenu naplatu troškova stanovanja za sve korisnike u gradu Rijeci.

Obračun isporučene energije za potrošnu toplu vodu vrši se prema podacima dostavljenima od strane ovlaštenog predstavnika suvlasnika koji sadrže podatke o ukupnoj količini potrošene tople vode (stanje glavnog vodomjera) i podatke o individualnim utrošcima svake samostalne uporabne cjeline (individualni vodomjeri po stanovima, ukoliko su ugrađeni).

Tvrtke koje trenutno vrše očitanja impulsa sa razdjelnika i raspodjelu isporučene toplinske energije za zagrijavanje prostora, a ugovorno su vezane za zgrade koje se nalaze na sustavu distribucije toplinske energije Energa d.o.o. jesu:

 • Brunata d.o.o.
 • Ti-San d.o.o.
 • Tehprojektoprema d.o.o.
 • Tomsan d.o.o.
 • Con-Testor d.o.o.

Raspodjelu ukupno isporučene toplinske energije na stambenim zgradama koje još uvijek nemaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu vrši Energo d.o.o.

27. Kako izdvojiti svoj stan/prostor iz toplinskog sustava?

Izdvajanje stana/prostora iz toplinskog sustava je propisano člankom 45. stavcima 1. i 9. Zakona o tržištu toplinske energije (”Narodne novine”, broj 80/1314/14102/14 i 95/15).

Krajnji kupac na zajedničkom mjerilu toplinske energije može se izdvojiti iz zajedničkog toplinskog sustava uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

1. Ishođenje pisane suglasnosti za izdvajanje s toplinskog sustava temeljem odluke većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika unutar zgrade/građevine;

2. Nakon pribavljene suglasnosti iz točke 1., pisanu suglasnost za izdvajanje iz zajedničkog toplinskog sustava ovlašteni predstavnik suvlasnika dužan je ovjeriti i dostaviti kupcu;

3. Radovi za izdvajanje samostalne uporabne cjeline krajnjeg kupca iz zajedničkog toplinskog sustava smatraju se jednostavnim radovima koji se mogu izvoditi bez lokacijske dozvole i akta kojim se odobrava građenje, a u skladu s glavnim projektom, izrađenim po ovlaštenom inženjeru;

4. Izvođenje radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava može izvoditi izvođač koji ispunjava uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu;

5. Nakon izvedbe radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava izvođač je obvezan izraditi izvješće o izvedenim radovima i dati pisanu izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova;

6. Po završetku radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava i njihovu pregledu, projektant glavnog projekta obvezan je dati izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova;

7. Izjave izvođača i projektanta čuva upravitelj zgrade/građevine i obvezan su dio obavijesti opskrbljivaču energije o izdvajanju samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava;

8. Nakon provedenog postupka izdvajanja potrebno je izvijestiti opskrbljivača toplinske energije. Izvješćivanje i dostava dokumentacije iz točke 7. obveza je kupca.

Člankom 45. stavkom 3. Zakona je propisano da je krajnji kupac poslije izdvajanja iz toplinskog sustava dužan plaćati sve troškove osim troškova isporučene toplinske energije za svoju samostalnu uporabnu cjelinu.

28. Kako isključiti zgradu/građevinu iz toplinskog sustava?

Isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava je propisano člankom 45. stavcima 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. Zakona o tržištu toplinske energije (”Narodne novine”, broj 80/13, 14/14, 102/14 i 95/15).
Isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava moguće je uz podnošenje zahtjeva ovlaštenog predstavnika suvlasnika, na temelju prethodno postignute suglasnosti devedeset posto glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima, na zajedničkom mjerilu toplinske energije, za izdvajanje svih samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine te uz prethodnu suglasnost distributera i opskrbljivača toplinskom energijom.
Ukoliko se odluka o isključenju zgrade/građevine donosi sukladno članku 45. stavku 2. Zakona, vlasnici samostalnih uporabnih cjelina zgrade/građevine koji su suglasni s isključenjem zgrade/građevine iz toplinskog sustava, dužni su osigurati novi sustav grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode te financirati njegovu nabavu i ugradnju, uključujući sve potrebne radove, u samostalne uporabne cjeline vlasnika koji nisu suglasni s odlukom o isključenju zgrade/građevine iz toplinskog sustava. Vlasnici samostalnih uporabnih cjelina zgrade/građevine koji nisu suglasni s odlukom o isključenju zgrade/građevine dužni su omogućiti izvođenje svih potrebnih radova u zajedničkim prostorima i u vlastitoj samostalnoj uporabnoj cjelini za isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava i svih radova potrebnih za rješavanje problema grijanja i /ili pripreme potrošne tople vode za potrebe svih suvlasnika samostalnih uporabnih cjelina zgrade/građevine.
Prije donošenja odluke iz članka 45. stavka 2. Zakona, za zgrade/građevine s ploštinom korisne površine većom od 1000 m2 potrebno je izraditi studiju isplativosti isključenja zgrade/građevine iz toplinskog sustava te ugradnje novog sustava grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode od strane osobe ovlaštene za energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehnički sustavom ili osobe ovlaštene za energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina ili projektanta (ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer), a koja mora uzeti u obzir povrat uložene investicije kroz energetske uštede. Uz studiju isplativosti, za zgrade/građevine s ploštinom korisne površine većom od 1000 m2 potrebno je izraditi elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom sukladno posebnom propisu. Prilikom ishođenja suglasnosti distributera i opskrbljivača toplinskom energijom za isključenje zgrade/građevine u skladu s člankom 45., stavkom 2. Zakona, ovlašteni predstavnik suvlasnika dužan je uz zahtjev za davanje suglasnosti priložiti studiju isplativosti.

U slučaju nastanka imovinske štete prilikom izvođenja radova za isključenje zgrade iz toplinskog sustava i ugradnje novog sustava za grijanje i/ili pripremu potrošne tople vode iz članka 45., stavka 4. Zakona koju pretrpi vlasnik samostalne uporabne cjeline koji nije suglasan s odlukom o isključenju zgrade/građevine iz toplinskog sustava te koji štetu nije bio dužan trpiti, odgovaraju solidarno suvlasnici koji su bili suglasni s donošenjem odluke o isključenju zgrade/građevine iz toplinskog sustava.

29. Živim u zgradi u kojoj dio stanara ima ugrađene razdjelnike, no sam ih još nisam ugradio u svom stanu. Kome se mogu obratiti za ugradnju?

Ukoliko želite ugraditi razdjelnike u svome stanu, a živite u zgradi u kojoj dio stanara već ima ugrađene razdjelnike, potrebno je obratiti se tvrtki koja je vršila ugradnju u ostalim stanovima, budući da samo ona može ugraditi razdjelnike i u vašem stanu. Ukoliko niste sigurni o kojoj se tvrtki radi, predlažemo da se najprije obratite svome ovlaštenom predstavniku suvlasnika koji je kao ovlaštena osoba potpisala ugovor s tvrkom razdjeljivačem. Na taj ćete način doći do imena tvrtke koja je u vašoj zgradi ugrađivala razdjelnike te joj se možete obratiti za ugradnju u vašem stanu.