Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za srpanj 2022.

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za srpanj 2022., Ev.br. 41-22.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 27. lipnja 2022. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija – Nabava za nadoknadu gubitaka

Troškovnik i ponudbeni list

Dokumentacija o nabavi, Ev.broj 41-22