Obnova toplinarstva grada Rijeke

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: „Obnova toplinarstva grada Rijeke” (KK.04.2.3.04)

CILJ PROJEKTA: Povećanje energetske učinkovitosti toplinskog sustava i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom na području grada Rijeke ulaganjem u modernizaciju proizvodnih pogona (toplana) i distribucijske mreže uz postupan prelazak na energetski učinkovit sustav centraliziranog grijanja.

NOSITELJ PROJEKTA: Energo d.o.o.

PRORAČUN:

  • Ukupna vrijednost projekta: 14.900.920,00 Eur
  • Ukupni prihvatljivi trošak projekta: 14.191.267,00 Eur
  • EU sufinanciranje projekta: 11.134.608,00 Eur (78,46% prihvatljivih troškova)

OPERATIVNI PROGRAM: Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1.3.2021. – 1.9.2023. (najkasnije do kraja 2023.)

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (kao Upravljačko tijelo)

KONTAKT: Energo d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka, mail: info@energo.hr, tel. +385 (0)51/353-006

WEB: www.energotoplinarstvo.com

 

Projektom „Obnova toplinarstva grada Rijeke“ predviđa se obnova postojeće distributivne mreže uz izgradnju spojnih toplovoda, spajanje i rekonstrukcija 7 toplinskih sustava (63% današnje proizvodnje), ugradnja kogeneracije i potpuni prelazak s lož ulja na prirodni plin, ugradnja solarnih panela i spremnika, potpuna automatizacija svih sustava te unaprjeđenje učinkovitosti radi optimizacije u proizvodnji i manjih gubitaka distribucije.

Uz rekonstrukciju 7,9 km postojeće distribucijske toplovodne mreže, izgradit će se 2,5 km nove spojne mreže prilikom čega će se tri sustava toplinarstva na istočnom te tri sustava toplinarstva na zapadnom dijelu grada spojiti u jedinstvene sustave.

 

Sustav Istok

Novi koncept predviđa spajanje sva tri zasebna sustava u jedinstveni s glavnom proizvodnom lokacijom na trenutnoj lokaciji pogona Gornja Vežica. Ugradit će se manja kogeneracija za cjelogodišnje potrebe potrošne tople vode i grijanja te veća kogeneracija za potrebe grijanja. Solarni kolektori za proizvodnju toplinske energije postavit će se na krov objekta toplane te pripadajuće zemljište toplane. Za optimalan rad sustava predviđena je ugradnja spremnika topline, također na lokaciji toplane Gornja Vežica. Za implementaciju jedinstvenog sustava toplovodima će se spojiti sva tri postojeća sustava te rekonstruirati staru dotrajalu toplovodnu mrežu.

Jedinstveni sustav napajat će se sa lokacije Gornja Vežica, a lokacija Vojak će služiti kao rezerva u slučaju iznimne potrebe (izrazito velika potrošnja, kvar na lokaciji Gornja Vežica i sl.). Pogon lokacije V44 u potpunosti se ukida.

 

 

Sustav Zapad

Od osam zasebnih sustava toplinarstva na zapadnom dijelu grada, ovim je projektom obuhvaćeno tri (Zamet, Malonji, Krnjevo), odnosno četiri sustava (dodatno samostalni sustav Srdoči). Glavna proizvodna lokacija bit će smještena na trenutnoj lokaciji pogona Malonji, gdje je predviđena ugradnja manje kogeneracije za cjelogodišnje potrebe potrošne tople vode i grijanja te veće kogeneracije za potrebe grijanja. Pogon lokacije Zamet će se rekonstruirati na način da se ugrade novi plinski kotlovi umjesto postojećih na lož ulje te će se ta lokacija koristiti za vršne potrebe grijanja i za rezervne potrebe (izrazito velika potrošnja, kvar na lokaciji Malonji i sl.) Solarni kolektori za proizvodnju toplinske energije postavljaju se na pripadajuće zemljište toplane Malonji, gdje je predviđena i ugradnja spremnika topline za optimalan rad sustava.

Toplovodima će se međusobno spojiti sva tri sustava te rekonstruirati staru dotrajalu toplovodnu mrežu.

 

Sustav Srdoči

U sklopu projekta, u pogon će umjesto jednog od dva kotla biti ugrađena kogeneracija te će se rekonstruirati postojeća distributivna mreža. Dodatno se predviđa ugradnja solarnih kolektora na krov toplane za proizvodnju toplinske energije te ugradnja spremnika topline za optimalan rad kogeneracije.

GLAVNI UČINCI PROJEKTA

  • Značajno smanjenje emisije CO2 u visini od 18% te uklanjanje SO2 iz proizvodnje.
  • Unaprjeđenje učinkovitosti radi optimizacije u proizvodnji i manjih gubitaka distribucije.
  • Po završetku projekta ukupno će biti obnovljeno gotovo 95% distribucijske toplovodne mreže pri čemu je 26% ili 3,8 km već obnovljeno postojećim kreditom EBRD-a u razdoblju 2015.-2018. godine, 16% je nova mreža izgrađena u sklopu projekta Sveučilišta na Kampusu, dok će 53% ili 7,9 km biti obnovljeno ovim projektom. Preostalih 5% ili 0,9 km mreže u dobrom je stanju bez velikih gubitaka te je za obnovu predviđena u idućem srednjoročnom razdoblju. U konačnici, nakon rekonstrukcije i optimizacije uz izgradnju dodatnih 2,5 km spojnih toplovoda, planirana duljina toplinske distributivne mreže iznosit će ukupno 17,4 km.
  • Prelazak svih proizvodnih pogona toplana na prirodni plin kao glavni energent uz zadržavanje loživog ulja kao rezerve u iznimnim slučajevima potrebe (u slučaju problema sa isporukom plina, remonti i slično). Projekt će omogućiti proizvodnju više od 50% toplinske energije iz visokoučinkovite kogeneracije i obnovljivih izvora energije po najstrožim važećim standardima EU direktiva.
  • Potpuna obnova sustava bez povećanja troškova za korisnike ili opterećenja proračuna Grada.
  • Priprema sustava za sve veću integraciju obnovljivih izvora energije u budućnosti, a sve sukladno EU “zelenom planu”.
  • 24-satni rad svih toplana u sustavu.