Tijela društva

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Skupština je najviše tijelo Društva, a čine je članovi Društva koje predstavljaju zakonski zastupnici ili njihovi opunomoćenici. Od ukupnog broja glasova, svaki član u skupštini raspolaže brojem glasova razmjernim veličini svojeg poslovnog udjela. Predsjednik Skupštine je Gradonačelnik Grada Rijeke.

 

R. br.ČLAN DRUŠTVANOMINALNA VRIJEDNOST U KnUDJEL U TEMELJNOM KAPITALU U %BROJ GLASOVA S KOJIMA POJEDINI ČLAN RASPOLAŽE U %
1Grad Rijeka, Rijeka126.045.100,00 Kn56,956,9
2Hera S.p.A., Bologna, Italija75.480.000,00 Kn3434
3Croplin d.o.o., Zagreb20.474.900,00 Kn9.19.1
4Općina Čavle, Čavle5.000,00 Kn0,002250,00225
5Općina Kostrena, Kostrena5.000,00 Kn0,002250,00225
6Grad Kraljevica, Kraljevica5.000,00 Kn0,002250,00225
Tablica: Članovi društva

 

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je tijelo koje nadzire vođenje poslovanja Društva i zastupa Društvo prema Upravi. Sastoji se od sedam (7) članova.

Članovi:

  • Ivan Ivaniš, predsjednik Nadzornog odbora
  • Daniele Romanello, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
  • Carlo Andriolo, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
  • Ante Županić, član Nadzornog odbora
  • Damir Škugor, član Nadzornog odbora
  • Marko Križanec, član Nadzornog odbora
  • Nada Jelinić-Starčević, član Nadzornog odbora

 

UPRAVA

Upravu Društva čini jedan član (direktor) kojeg bira Skupština Društva tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova na mandat od četiri godine. Ponovni izbor je dopušten.

Sanjin Kirigin, dipl. ing. – direktor Društva