Tarifne stavke za opskrbu plinom – Kućanstvo

Temeljem članka 18. Društvenog ugovora Trgovačkog Društva Energo d.o.o. Rijeka i članka 11. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, a nastavno na Odluku koju je na 4. sjednici od 10. veljače 2020. godine donijelo Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (NN 16/2020), Direktor Društva donosi sljedeću

Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine

Ts1 – tarifna stavka za isporučenu količinu plina, koja predstavlja zbroj jediničnog troška nabave plina, tarifne stavke za distribuiranu količinu plina i opskrbne marže (kn/kWh)

Ts2 – fiksna mjesečna naknada, namijenjena pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja distribucije plina vezanih za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili djelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Arhiva: