Tarifne stavke za opskrbu plinom – Kućanstvo

Temeljem članka 18. Društvenog ugovora Trgovačkog Društva Energo d.o.o. Rijeka i Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2021. godine koju je na 4. sjednici od 10. veljače 2020. godine donijelo Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (NN 16/2020), Direktor Društva donosi slijedeću

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2021. godine

Ts1 – tarifna stavka za isporučenu količinu plina, koja predstavlja zbroj jediničnog troška nabave plina, tarifne stavke za distribuiranu količinu plina i opskrbne marže (kn/kWh)

Ts2 – fiksna mjesečna naknada, namijenjena pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja distribucije plina vezanih za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj)

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili djelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

 

 

Arhiva: