Smanjenje cijene plina

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da je u srijedu, 30. ožujka 2016. godine u Informativnom centru Grada Rijeke održana konferencija za medije na temu smanjenja cijene plina za kućanstva na distributivnom području Energa te posljedično i smanjenja cijene toplinske energije u toplinskom sustavu Energa. 

Sukladno obavijesti HERA-e od 25. ožujka 2016. godine cijena plina na distributivnom području Energa smanjiti će se do 20%, ovisno o Tarifnom modelu unutar kojeg se nalazi pojedini korisnik. Predmetna odluka stupa na snagu 1. travnja 2016. godine, a radi se o prosječnom smanjenju cijene prirodnog plina od 17%.

Prosječni korisnik plina je korisnik u Tarifnom modelu 2 koji prirodni plin koristi za kuhanje, zagrijavanje PTV-a i grijanje. Njegova se prosječna godišnja potrošnja kreće na razini od 850 m³. Cijena plina do sada je iznosila 3,93 kn/m3 s PDV-om, a sada će iznositi 3,29 kn/m3 s PDV- om. Dosadašnji godišnji trošak plina na bazi stare cijene za predmetnog korisnika iznosio je oko 3.340,00 kn sa PDV-om, dok će sukladno novoj cijeni uz uvjet istovjetne potrošnje taj trošak biti 16% manji, odnosno oko 2.795,00 kn.

Obzirom da je najavljeno smanjenje jednim dijelom utjecalo i na korekciju nabavne cijene plina za toplinske sustave doći će i do smanjenja varijabilnog dijela odnosno cijene za isporučenu toplinsku energiju. Slijedom navedenoga, cijena za isporučenu toplinsku energiju, umjesto dosadašnjih 0,43 kn/kWh iznosit će 0,37 kn/kWh + PDV za korisnike kućanstava odnosno 0,42 kn/kWh + PDV za poslovne korisnike. Na prosječnom godišnjem trošku energije u stanu od 60 m² ovom korekcijom cijene utječe se direktno na smanjenje troška za oko 15%, tj., ukoliko promatramo ukupni trošak koji uključuje i instaliranu snagu, oko 10%.