Tko je odgovoran za održavanje mjerenog dijela plinske instalacije?

Prema Zakonu o vlasništvu (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Zakonu o zaštiti od požara (NN br. 92/10) te Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom (NN br. 158/13) odgovornost održavanja plinske instalacije isključivo je na vlasniku odnosno korisniku.