Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga

Pozivaju se fizičke osobe dužnici Energo d.o.o. da temeljem odredbi članka 10. stavak 6. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/18) podnesu Zahtjev za otpis dospjelog duga za utužene i ovršene račune za razdoblje od 2005. do 2013. godine.

Više